Riktlinjer för stöd från Talerättsfonden till dig 

Talerättsfonden mot diskriminering har som syfte att samla in medel för finansiering av rättsprocesser mot diskriminering. Om Talerättsfondens stöd ska ges ut för en tvist avgörs av Fondkommissionen (Talerättsfondens styrelse).


Följande faktorer gäller som förutsättningar för att få ekonomiskt stöd ska ges av fonden.

Faktor 1:

Den första faktorn är att fonden fått tillgång till tillräcklig information om sökanden, motparter, sakförhållanden och händelseförlopp i ärendet. Hur grov en kränkning framstår vara är en viktig faktor, där allvarligare kränkningar ska ges företräde.


Faktor 2: 

Den andra faktorn är om det föreligger förutsättningar för sökanden att istället få stöd från sin fackliga organisation eller ekonomisk täckning av försäkring eller rättshjälp eller på annat sätt få stöd, så skall detta tas hänsyn till vid beslutet om stöd i ärendet.


Faktor 3: 

Den tredje faktorn är om det på den information som föreligger i ärendet går att göra en bedömning av och att det föreligger en sannolikhet för framgång i ärendet.


Eftersom fondens medel är begränsade ska fondens medel användas för ärenden där det finns sannolikhet att nå framgång antingen i Sverige eller på europeisk nivå. Även fall där det är skäligt att driva ärendet för att skapa klarhet i lagstiftningens innebörd kan också bli föremål för stöd trots osäkerhet om framgång.


Faktor 4:

Den fjärde faktorn är i vilken omfattning klaganden och andra än den klagande kommer att få nytta av framgång i en process för framtida förhållanden avseende lika rättigheter och i arbetet mot diskriminering och om fallet är ett principiellt fall inom olika diskrimineringsgrunder och samhällsområden.


Företräde ges ärenden där det finns förutsättningar för en samlad aktion på nationell nivå.  


Faktor 5:

Förutsättningen för beslut om finansiellt stöd är att fonden har tillgängliga medel och för beslut om stöd ska ett avtal träffats med den klagande och den klagandes advokat/ombud angående hur mycket av den klagandes kostnad i ärendet Talerättsfonden ska garantera, i första hand beräknad motpartskostnad vid en eventuell förlust i ärendet. Av avtalet skall det även framgå vilken ersättning eller återbetalning som skall ske vid framgång eller förlikning i målet.


Faktor 6: Framgång

Den sjätte faktorn avser sannolikheten för framgång i sak. Eftersom fondens medel är begränsade ska fondens medel användas för ärenden där det finns sannolikhet att nå framgång antingen i Sverige eller på europeisk nivå. Även fall där det är skäligt att driva ärendet för att skapa klarhet i lagstiftningens innebörd kan också bli föremål för stöd trots osäkerhet om framgång.Finansiell säkerhet

Förutsättningen för beslut om finansiellt stöd är att fonden har tillgängliga medel.


För varje beslut som tas om stöd i ett ärende ska det av fondens medel avsättas en beräknad summa. Denna summa säkras genom att motsvarande medel flyttas till ett särskilt bankkonto.


Vidare skall ett avtal träffas med den klagande och den klagandes advokat/ombud angående hur mycket som skall säkerställas av den klagandes kostnad i ärendet, i första hand beräknad motpartskostnad vid en eventuell förlust i ärendet. Av avtalet skall det även framgå vilken ersättning eller återbetalning som skall ske vid framgång eller förlikning i målet.

Kontakta oss

info@talerattsfonden.se

070 - 699 40 49

Dela till dina vänner

Vi vill öka möjligheterna till upprättelse

Genom att stödja rättsprocesser mot diskriminering vill Talerättsfonden öka möjligheterna till upprättelse för personer som utsatts för diskriminering, utveckla rättspraxis och skapa större genomslag av principen om icke-diskriminering i Sverige.